rodykle
 ERASMUS+ projektas „Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių profesinis orientavimas“

rodykle Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra

rodykle Naujas Europos Komisijos remiamas tarptautinis projektas „NANOPINION”  Nr. NMP4-CA-2012-290575 (Visuomenės nuomonės stebėsena nanotechnologijų tema Europos mastu)

rodykle Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

rodykle Mobiliųjų mokslinių-demonstracinių laboratorijų kūrimas

rodykle Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas

rodykle Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas


ERASMUS+ projektas „Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių profesinis orientavimas“ 

Nuo 2015 m. rugsėjo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su 9 partneriais iš 8 ES šalių (Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Bulgarijos, Portugalijos, Kipro ir Lietuvos) įgyvendina dviejų metų trukmės ERASMUS+ projektą „Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių profesinis orientavimas“, projekto nr. 2015‐1‐ES01‐KA204‐01555. Projekto tikslas – sumažinti darbo neturinčių, potencialiai žemos kvalifikacijos jaunų žmonių skaičių, teikiant profesinio orientavimo paslaugas bei formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes, ypatingą dėmesį skiriant socialiai pažeidžiamam 18–30 metų jaunimui. Bendradarbiaujant ir dalijantis gerąja patirtimi numatoma sukurti elektronines metodines profesinio orientavimo priemones, parengti ir pateikti rekomendacijas, kaip užtikrinti efektyvesnio ugdymo karjerai reglamentavimą Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu.

Projektas įgyvendinamas KA2 – bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais –veiksmų rėmuose. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Jo įgyvendinimui skirta 170620 eurų, iš kurių 13190 eurų – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro veiklų vykdymui.

Projektą koordinuoja – Fundación Altius Francisco De Vitoria, Madridas, Ispanija.

Kiti projekto partneriai:
Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, Portugalija
Diagrama Foundation, Jungtinė Karalystė
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija, Lietuva
Educational Excellence Corporation Limited – University of Nicosia, Kipras BIDA e. V. Kultur und Bildung, Vokietija
Humanity and Longevity Ltd., Bulgarija
Il Filo D’arianna, Italija
Dirección General de Inmigración, Comunidad de Madrid, Ispanija

Projektas tęsis iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Projekto vadovė – Viktorija Kalaimaitė, tel. 8 5 277 3614, el. p. viktorija.kalaimaite@lmnsc.lt
Projekto finansininkė – Bronė Čiočienė, tel. 8 5 276 6791, el. p. brone.ciociene@lmnsc.lt

Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra” Nr. VP3-2.2.-ŠMM-07-V-01-004Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ Nr.VP3-2.2.-ŠMM-07-V-01-004. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti, atnaujinti bei įdiegti ugdymo karjerai infrastruktūrą, užtikrinant profesinio orientavimo (ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo) tęstinumą ir prieinamumą, lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Projekto lėšomis įgyta kompiuterinė įranga savivaldybių, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros specialistams sudarys šiuolaikiškesnes sąlygas organizuoti ir vykdyti profesinį orientavimą (ugdymą karjerai) ir jo stebėseną, sudarys galimybes ugdyti mokinių karjeros valdymo kompetencijas naudojant naujas, šiuolaikiškas ir mokiniams patrauklias profesinio orientavimo metodikas, e-metodines užduotis. Tai leis mokiniams pagilinti karjeros svarbos suvokimą, užtikrins jų mokymosi motyvaciją.

Projekto metu mokinių profesinio orientavimo paslaugų organizavimui ir stebėsenos vykdymui yra nupirkti nešiojamieji kompiuteriai 860-čiai bendrojo ugdymo mokyklų ir 70-čiai profesinio mokymo įstaigų. Profesinio orientavimo veiklų organizavimui ir koordinavimui nešiojamaisiais kompiuteriais yra aprūpinta 60 savivaldybių administracijų arba jų įgaliotų institucijų.

Profesinio orientavimo paslaugoms teikti yra nupirkti planšetinių kompiuterių komplektai (komplektą sudaro: nešiojamasis kompiuteris su programine valdymo įranga, 28 planšetiniai kompiuteriai su programine įranga, saugojimo – įkrovimo dėžė ir maršrutizatorius) 185-oms bendrojo ugdymo mokyklom ir vienas komplektas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui  (įstaigų sąrašas).

Projekto vadovas – Natalija Šliachtič

Projekto vadybininkė – Aušra Šileikienė

Daugiau informacijos el. paštu natalija.sliachtic@lmnsc.lt ir tel. 8 646 98046.

Projektas „Nanopinion”

Didėja visuomenės bendradarbiavimas  su nanotechnologijomis visoje Europoje
Ką žmonės iš tikrųjų mano apie tai, kad vis daugiau yra naudojamos nanotechnologijos ir kokios yra jų naudojimo ateities perspektyvos? 
Naujas Europos Komisijos remiamas tarptautinis projektas „NANOPINION”  Nr. NMP4-CA-2012-290575 (Visuomenės nuomonės stebėsena nanotechnologijų tema Europos mastu) parodys, kokią įtaką daro naujos kartos technologijos mūsų visuomenei ir kaip žmonės priima mus supančias naujoves.
Projektas „NANOPINION“, pradėtas 2012 m. gegužės 1 d.  ir užtruksiantis 30 mėn., subūrė bendrai veiklai 17 partnerių iš 11 šalių: Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos. 
Kartu jie stebės visuomenės nuomones apie nanotechnologijas, sukurs interneto portalą informacijai skleisti ir diskusijoms skatinti. Nuomonės tyrimas bus įgyvendinamas naudojant novatorišką požiūrį, sutelkdaiant dėmesį į dialogus. Projektas apims tyrimus, žiniasklaidą, gatvių laboratorijas bei įvairius renginius viešose erdvėse, pvz.: mokslo muziejuose, prekybos centruose ir kt. Taip pat bus surinkti ir apibendrinti Europos Bendrijos vykdytų projektų rezultatai šioje srityje. Interneto portalas suteiks prieigą prie naujos informacijos apie nanotechnologijų pavojus ir naudą, prie esamų geriausių teksto, vaizdo, animacijos ir garso įrašų, kuriuose diskutuojama apie nanotechnologijas. Partneriai taip pat dirbs su mokyklomis ir mokytojais bei ruoš kitas švietimo medžiagas, metodines priemones. Be to, projektas pateiks rekomendacijas politikams apie ateities nanotechnologijų  bendradarbiavimą.
Projekto įgyvendinimui skirta 2087600 eurų, iš kurių 47294 eurai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro veiklų vykdymui.  Projektą koordinuoja Socialinių inovacijų centras (Zentrum Fuer Soziale Innovation),  įsikūręs Vienoje, Austrijoje.  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC), kaip projekto partneris,  nuo gegužės 11 d. dalyvauja projekte „NANOPINION”. 
Kiti projekto partneriai:1. Ort Israel, ISRAEL 2. EUN Partnership AISBL, BELGIUM 3. The British Council, UNITED KINGDOM 4. Association Europeenne Des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles, BELGIUM 5. Aarhus Universitet, DENMARK 6. Fundacio Privada Parc Cientific De Barcelona, SPAIN 7. Filosoficky Ustav AV CR, CZECH REPUBLIC 8. Bundesinstitut Für Risikobewertung, GERMANY 9. Guardian News and Media Ltd., UNITED KINGDOM 10. Unidad Editorial Informacion General, SPAIN 11. Courrier International, FRANCE 12. Ticonuno SRL, ITALY 13. IL Sole 24 Ore Spa, ITALY 14. Brightman Almagor Zohar, ISRAEL 15. Jonathan William Turney, UNITED KINGDOM
Projekto administravimo grupė (LMNŠC): Vadovė  –  Julija Baniukevič,  tel.  (8 5) 2764543,  el.  p.  julija.baniukevic@lmnsc.lt. Administratorė  –  Irena Stankevičienė,  tel.  (8 5) 2764543,  el.  p.  irena.stankeviciene@lmnsc.lt.


Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme"

        Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. 

        Šiuo metu bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose trūksta vieningos ugdymo karjerai sistemos, kuri padėtų mokiniams išsiugdyti karjeros valdymo kompetencijas, stokojama karjeros veiklų koordinatorių, įvaldžiusių modernius ugdymo karjerai metodus ir priemones.

        Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.

        Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

        Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

Projekto vykdytojai siekia:

 • Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
 • Sukurti ir įdiegti  ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose  ir profesinio mokymo įstaigose;

Projekto tikslams pasiekti yra numatytos priemonės:

 • Sukurti ir įdiegti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį, užtikrinantį, maksimalų prieinamumą visiems bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
 • Sukurti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą; 
 • Parengti bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai  programą, metodinę medžiagą ir metodines priemones;
 • Parengti mokymo programas ir metodikas bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiantiems karjeros veiklų koordinatoriai,  mokyklų psichologams; 
 • Apmokyti bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiančius karjeros veiklų koordinatoriai,  mokyklų psichologus;
 • Aprūpinti mokyklose dirbančius psichologus asmenybės psichologinių tyrimų, profesinių interesų nustatymo metodikomis;
 • Sukurti mokinių ugdymo karjerai informacinę sistemą MUKIS, orientuotą į informacijos sklaidą ir tikslinių grupių (mokinių, karjeros veiklų koordinatoriai, konsultantų, kitų pedagogų, tėvų, neformalaus ugdymo specialistų bei darbo pasaulio atstovų) bendradarbiavimą;
 • Atnaujinti atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) aprašų standartą;
 • Papildyti atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS): remiantis aprašų standartu, parengti dalį trūkstamų aprašų, sukurti profesijas pristatančius ir populiarinančius filmus, profesijas iliustruojančias nuotraukas;
 • Finansuoti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros veiklų koordinatoriai veiklą.

        Projekto įgyvendinimo metu nuo 2012 rudens Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, iš išorės talkinantys konsultantai. Vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

Veikla projekte Telefonas El. paštas
LMNŠC vadovas

Algirdas Sakevičius

Mob.: 8 686 72565
Tel.: 276 65 78


algirdas.sakevicius@lmnsc.lt
Personalo klausimai:

Ona Ravaitienė
Rasa Sagaitienė


Tel.: 276 65 78
Tel.: 230 04 93


info@lmnsc.lt

rasa.sagaitiene@lmnsc.lt
Teisiniai klausimai:

Renata Šimonytė

Tel. 276 08 00
Mob. 8 614 85055


renata.simonytė@lmnsc.lt
Kuruoja profesinio veiklinimo organizatorius
savivaldybėse:


Danutė Talačkaitė

Jolanta Zaborienė

Dalia Gecevičiūtė

Gėliūnė Adomaitytė

Matas Navickas

Simona Uleckienė

Ulijana Petraitienė (Klaipėda)

Gintarė Žilaitytė (Kaunas)
Tel. 8 687 57878

Tel. 8 600 26877

Tel. 85 277 23 94

Tel. 8 600 51322

Tel. 8 601 10422

Tel. 

Tel. 8 688 94541

Tel. 8 615 71850danute.talackaite@lmnsc.ltjolanta.zaboriene@lmnsc.lt

dalia.geceviciute@lmnsc.lt

geliune.adomaityte@lmnsc.lt

matas.navickas@lmnsc.lt

simona.uleckiene@lmnsc.lt

ulijana.petraitiene@karjera.info

gintare.zilaityte@ktu.lt
IT klausimai:
Mindaugas Žemaitis
Tel. 85 277 23 94 mindaugas.zemaitis@lmnsc.lt

Projektas „Mobiliųjų mokslinių-demonstracinių laboratorijų kūrimas“

(Nr. VP2-1.1-ŠMM-05-V-01-001).

Tikslas –  sukurti ir įrengti jaunųjų tyrėjų (mokinių) atskleidimo ir ugdymo sistemos mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindą – mokslinių-demonstracinių laboratorijų kompleksą. Mobilių (kilnojamų) laboratorijų įrengimo tikslas – lankant mokyklas supažindinti mokinius su šiuolaikinėmis mokslinių tyrimų priemonėmis ir metodais, sudaryti sąlygas pasinaudoti modernia mokslinių tyrimų įranga jų moksliniams darbams atlikti, populiarinti mokslą ir technologijas efektyviausiu būdu – gyvai demonstruojant ir leidžiant patiems mokiniams eksperimentuoti su šiuolaikine moksline įranga.

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas

Projekto įgyvendinimas: 2010.05.28–2014.09.17

Projekto finansavimas: 3845658 Lt.​ (1113779,54 Eur.)

Projekto vadovas: Gintautas Aleksa, tel. 8 5 2761295
gintautas.aleksa@lmnsc.lt

PROJEKTAS

Centras 2009.03.31–2011.10. 31 sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamą projektą „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ (Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V-01-001).

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projektai.

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto pirmajam etapui skirta 5,147 mln. litų.

Plačiau apie projektą svetainėje http://www.jaunasis-tyrejas.lt 

Administravimo grupė

Projekto vadovas

Jonas Karolis, tel. 8 52773614; jonas.karolis@lmnsc.lt

Administratorė

Gitana Viganauskienė, tel. 8 52773614; gitana.viganauskiene@lmnsc.lt

Finansininkė

Julė Morkūnienė, tel. 8 52766791; jule.morkuniene@lmnsc.lt

Viešųjų pirkimų specialistas

Gintautas Aleksa, tel. 8 52761295; gintautas.aleksa@lmnsc.lt

Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas projektas „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas“

(Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V-03-001).

Projekto į gyvendinimas 2012.03.02–2015.06.29

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projektai.

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektui skirta 5,777 mln. litų.

Plačiau apie projektą svetainėje http://www.jaunasis-tyrejas.lt 

Administravimo grupė

Projekto vadovas

Jonas Karolis, tel. 8 52773614; jonas.karolis@lmnsc.lt

Administratorė

Gitana Viganauskienė, tel. 852773614; gitana.viganauskiene@lmnsc.lt

Finansininkė

Julė Morkūnienė, tel. 8 52766791; jule.morkuniene@lmnsc.lt