Lt | En
  
 

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinė metodika

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika parengta išanalizavus 6 savivaldybėse (Utenos, Ukmergės, Plungės, Tauragės, Visagino, Prienų) vykusio eksperimento patirtį. Ši metodika yra rekomendacinio pobūdžio. Įsivertinant programas bus analizuojami šie rodikliai: ugdymo pasiekimai ir pažanga, ugdymo organizavimas, aplinka, lyderystė, vadyba.

Sukurtas įrankis vertinti neformaliojo vaikų švietimo kokybę

Ministro įsakymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5fddafe0512311e9975f9c35aedfe438


Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinės metodikos (toliau – Metodika) paskirtis – padėti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (toliau kartu – NVŠ teikėjai), savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams) užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programų (toliau – NVŠ programų) kokybę, kurti ir plėtoti NVŠ programų kokybės kultūrą, didinant jų įvairovę ir dalyvaujančių vaikų skaičių. 

NVŠ stebėsenos tikslas – nustatyti NVŠ būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą bei vertinti vykdomų priemonių įtaką NVŠ tikslams ir švietimo strateginiams tikslams pasiekti, taip pat planuoti galimas intervencijas NVŠ kokybei gerinti.

Įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinės metodikos patvirtinimo

2018 m. išbandyta neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir jo teikėjų veiklos užtikrinimo eksperimentinė metodika. Įvertinti 24 neformaliojo vaikų švietimo teikėjai. 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų kokybės vertinimo išvados