Lt | En
  
 

Vaikų vasaros stovyklas gali organizuoti mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti šia veikla, t.y., kurių nuostatuose ar įstatuose ši veikla yra įteisinta. 

 

Stovyklų organizavimą reglamentuoja „Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrieji nuostatai“ .

Pagrindinius vaikų poilsio stovyklų sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ .

Tėvams, prieš išleidžiant vaiką stovyklauti, vertėtų pasidomėti vaiko gyvenimo stovykloje sąlygomis, maitinimu, aplinka, edukacine programa, buvusių stovyklautojų ar jų tėvų atsiliepimais. Visos vaikų poilsio paslaugos sąlygos turėtų būti aptariamos sutartyje, kurią pasirašo stovyklos organizatorius ir tėvai. 

Svarbiausi reikalavimai 

Stovyklos darbuotojai, dirbantys su vaikais, turi būti įgiję pedagoginį išsilavinimą arba išklausę pedagoginių-psichologinių žinių kursą.  

Darbuotojai privalo:

Stovykloje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys (stovyklose, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, pagal HN 79:2010 57 punktą įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti visais atvejais, o dienos stovyklose, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450, – pirmosios pagalbos rinkinys turi būti, jei nėra medicinos punkto ar sveikatos tarnybos).

SAM ministro įsakymas dėl pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių

Jei stovykloje bus maudomasi, prieš stovyklos atidarymą turi būti atliekami maudymosi vietos vandens mikrobiologiniai tyrimai (jei neįrengti teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti paplūdimiai).

Jei stovykla nepateisina vaikų ir tėvų teisėtų lūkesčių, t. y., jos organizavimas, edukacinė programa, sveikatos ir saugos sąlygos neatitinka sutartyje aptartų sąlygų, pirmiausia reikėtų kreiptis į stovyklos organizatorius. Jei paslauga suteikiama netinkamai, galima kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas. Taip pat šalyje veikia institucijos, pagal kompetenciją besirūpinančios ir kontroliuojančios specifines sritis: maisto ir veterinarinė tarnyba, visuomenės sveikatos centrai ir t.t.