Lt | En
  
 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-521 Centras yra akredituotas 5 metams.  

Akredituotos I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“. 

Akredituotos II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba“.


2012 m. rugsėjo 1 d., remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-1043, įkurtas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras), sujungus Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos, Lietuvos jaunųjų gamtininkų, Lietuvos mokinių ir studentų sporto, Lietuvos jaunimo turizmo centrus.

Centrui suteiktos funkcijos inicijuoti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, teikti siūlymus, kurti, diegti ir skleisti inovacijas neformaliojo vaikų švietimo politikos klausimais, rengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoti jų vykdymą, teikti metodinę pagalbą. 
 

Centras tęsia sujungtų įstaigų veiklas: neformaliojo mokinių švietimo metodikos, ugdymo karjerai, mokytojų kompetencijų, gabių ir talentingų vaikų, pilietinio, kūno kultūros  ir sportinio, gamtinio ir ekologinio, turizmo ir etnokultūrinio, sveikatos ir saugos, mokslinio ir  techninio, meninio ir kultūrinio ugdymo bei neformaliojo švietimo paslaugų teikimo srityse, organizuoja mokinių vasaros poilsį stovyklose „Pasaka“ ir „Raganė“. 

Šioms veikloms įgyvendinti vykdomi Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai, mokiniams jauniesiems tyrėjams atskleisti ir ugdyti, ugdymo karjeros sistemai sukurti ir plėtoti respublikoje. Daug dėmesio skiriama tautos dvasinio lobyno ir kultūros vertybių puoselėjimui, saugiam eismui, sveikai mokinių gyvensenai propaguoti, pilietiškumo ugdymui.  

Centras yra Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo ir Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo įstaigų (EAICY) asociacijų narys, aktyviai dalyvauja Tarptautinėje aplinkosauginio ugdymo programoje GLOBE, švietimo, mokslo ir technologijų jaunimo organizacijoje MILSET, UNESKO Baltijos jūros projekte. Ši veikla yra puikus būdas sudominti Lietuvos vaikus ir jaunimą mokslo pasauliu, įsitraukti į aplinkosauginį judėjimą.

Nuo 2021 metų Centras koordinuoja  „The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva“ nacionalinę programą.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis mokslo institucijomis, universitetais, švietimo ir ugdymo įstaigomis, sporto federacijomis, visuomeninėmis organizacijomis.

Centras yra atviras visiems norintiems aktyviai dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, o mokiniams suteikia įvairių galimybių turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti savo kūrybinius sugebėjimus ir pažinti profesijų pasaulio įvairovę techninio modeliavimo ir konstravimo, įvairių mokslo, meno, techninio sporto, turizmo, gamtinio ugdymo būreliuose, edukacinėse pamokose ir neakivaizdinėse mokyklose. Pagrindinė šios veiklos siekiamybė – intelektuali, mąstanti, kūrybinga jauna asmenybė.