Lt | En
  
 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001.

Viena iš projekto veiklų yra mokymai neformaliojo vaikų švietimo mokytojams (toliau – NVŠ mokytojai). NVŠ mokytojams buvo siūlomos dvi mokymų programos po 40 val.

Pirma (I) programa: NVŠ mokytojų mokymai socialinės edukacinės, teisinės, bendrosios saugos, sveikatos ugdymo klausimais.

Trumpa programos anotacija
Pagal LR švietimo įstatymą neformaliojo švietimo mokytojais gali dirbti asmenys, turintys mažiausiai vidurinį išsilavinimą ir išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą. Tačiau to kokybiškai NVŠ veiklai vykdyti nepakanka. Organizuojant ir vykdant neformalųjį vaikų švietimą reikalingos ir kompetencijos, užtikrinančios sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas yra arti vaiko ir jo pomėgių, todėl jam būtinos socialinės edukacinės ir teisinės, bendrosios saugos, sveikatos ugdymo kompetencijos. Šios programos turinio konstruktas aktualus būtų tiek dirbantiems NVŠ mokytojams tiek tiems, kurie neturi pedagoginio išsilavinimo, o yra išklausę tik pedagoginių psichologinių žinių kursą.

Tema Val. sk.
Teisinis švietimas. Teisių gerbimas, teisinė sąmonė, tolerancija. Žmogaus ir vaiko teisės. Pedagoginio darbo teisė. Darbo sauga. 8
Raidos psichologija, pozityvioji socializacija. 8
Socialinių įgūdžių raiška. Elgesio problemų turinčių paauglių socialiniai įgūdžiai. Paauglių bendravimo įgūdžiai: amžiaus ir lyties aspektai. 8
Modernus švietimas. Tarpdiscipliniškumas. Aktyvūs mokymo (si) metodai. 8
Aplinka ir mokinių sveikata. Mokinių bendroji sauga. 8
Viso: 40
Papildoma informacija el. paštu irena.rimkute@lmnsc.lt

Antra (II) programa: NVŠ mokytojų mokymai, orientuoti į STEAM krypties kompetencijų, reikalingų NVŠ programų vykdymui, tobulinimą.

Trumpa programos anotacija
Mokymų programa siekiame didinti mokytojų, kurie galėtų įgyvendinti STEAM krypties neformaliojo vaikų švietimo programas pradedantiesiems, skaičių. Šiuo metu vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų analizė pagal neformaliojo vaikų švietimo kryptis Lietuvoje rodo, kad technologijų (tarp jų ir IT), techninės kūrybos, inžinerinio pobūdžio neformaliojo ugdymo programos sudaro tik 2 proc. pasiūlos. Mokymų programa siekiama mažinti atotrūkį tarp neformaliojo ugdymo programų krypčių.

Tema Val. sk.
STEAM ugdymo tendencijos. 4
Techninė kūryba, inžinerinis modeliavimas. 8
Robotika, IT įrankiai pradedantiesiems. 16
Mokinių tiriamoji veikla, aplinkos stebėjimai. 4
Kūrybiškumas. 8
Viso: 40
Papildoma informacija el. paštu aurelija.visockiene@lmnsc.lt