Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001.
Projekto veiklos padės sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidins paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudarys vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. 

Dalis projekto lėšų skiriama neformaliojo vaikui švietimo krepšeliui finansuoti. 

Neformaliojo vaikų švietimo veikloms 2018 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 11 mln. eurų.
Papildomi susitarimai dėl finansavimo išsiųsti savivaldybių administracijoms. 

    Įsakymas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
    Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas
    Neformaliojo vaikų švietimo lėšų teikimo sutartis

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties pildymo rekomendacijos

 N 
Sveikatos paslaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos, švietimo sutartyje turi atsirasti įpareigojimas tėvams informuoti apie vaiko sveikatos būklę. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre

Dokumentų talpinimo instrukcija

D. U. K. Dėl dokumentų (sutarčių) talpinimo

Atmintinė dėl asmens duomenų 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo 
Lėšų paskirstymas savivaldybėms
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

Neformaliojo vaikų švietimo igyvendinimo savivaldybėse rekomendacijos

Vaikų, kurie naudojosi NVŠ tiksliniu finansavimu savivaldybėse, skaičius kai kurios savivaldybės pasiekė ir viršijo 35 proc. 2015–2016 mokslo metų statistika
Projekto veiklų suvestinė (2018 m. sausio mėn.)

Viena iš projekto veiklų yra mokymai neformaliojo vaikų švietimo mokytojams (toliau – NVŠ mokytojai). NVŠ mokytojams siūlomos dvi mokymų programos po 40 val. 

Pirma (I) programa: NVŠ mokytojų mokymai socialinės edukacinės, teisinės, bendrosios saugos, sveikatos ugdymo klausimais.

Antra (II) programa: NVŠ mokytojų mokymai, orientuoti į STEAM krypties kompetencijų, reikalingų NVŠ programų vykdymui, tobulinimą.


Registracija 
(registruotis galima tik vieną kartą ir tik vienoje programoje)

PROJEKTO VEIKLŲ SUVESTINĖ (2017 m. liepos mėn.)

Edukacinių programų kokybės apklausa

Mokyklos kviečiamos teikti paraiškas dalyvauti kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose  
PROJEKTO VEIKLŲ SUVESTINĖ (2017 m. vasario mėn.) Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinamo projekto, finansuojamo iš ES lėšų, „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse.
Dėl ES projekto Nr.09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ finansavimo sumų apskaitos 

VSAKIS sistemoje 2017 m. Centrui su savivaldybėmis reikia derinti perduotą finansavimą, pinigų srautus ir sukauptas mokėtinas sumas.

Primename, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 3¹ straipsnį Finansų ministerija atlieka bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai, o ūkio subjektų atliekamų konkrečių ūkinių operacijų apskaitos klausimai priskirti vyr. buhalterio (buhalterio), kuris pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį atsako už buhalterinių įrašų teisingumą, kompetencijai.

Primename, kad atsakymus į su viešojo sektoriaus apskaitos reforma susijusius klausimus galite rasti viešoje duomenų bazėje adresu http://vsamidb.finmin.lt/.
Jei kyla daugiau klausimų dėl apskaitos reikėtų kreiptis į Finansų ministerijos Konsultacinį centrąhttps://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/konsultacinis-centras

Atsakymai į NVŠ tiekėjų užduodamus klausimus:

1)  Ar privalėsime išleisti ir atsiskaityti tik už gautas iki metų pabaigos lėšas, t. y., be gruodžio lėšų?

Taip.

2)  Ar visos sąskaitos turi būti išrašytos šiais metais, o apmokėjimas gali būti nukeltas į sausį, t. y., kada bus gautos lėšos? Čia gali kilti problemų su pardavėjais, nes ne visi sutinka laukti apmokėjimo ir prekes atiduoda tik tada, kai gauna apmokėjimą.

Taip, visi pirkimai turi būti įvykdyti šiemet, o atsiskaitysite su pardavėjais, kai turėsite lėšas. Galite su pardavėjais pasirašyti sutartis, kuriose nusimatytumėte atsiskaitymo sąlygas.

3) Ar galima bus pirkti (išsirašyti sąskaitas) ir apmokėti sausį, t. y., kai bus gautos lėšos už gruodį?

Ne. 

Edukacija ir kūrybinės partnerystės
Projekto metu į neformalųjį vaikų švietimą (NVŠ) taip pat bus įtraukti muziejai, teatrai, regioniniai ir nacionaliniai parkai, kitos erdvės – tai atvers platesnes galimybes rinktis netradicines ugdymo aplinkas, o mokyklos bus skatinamos dalyvauti kūrybinėse partnerystėse. 

Atrinktos mokyklos projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklai
Kilus klausimams, susisiekite su projekto edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklos organizatoriais: Vilija Penkauskaitė, tel.: 8 652 80425, 8 5 231 6133, el. p. vilija.penkauskaite@lmnsc.lt, Viktorija Kalaimaitė, tel. 8 674 78881, el. p. viktorija.kalaimaite@lmnsc.lt.

Mokyklų bendruomenės turės galimybę įsitraukti į fizinio aktyvumo veiklas specializuotose erdvėse ir įgyti aktyvių ugdymo formų iniciatyvų patirties. Švietimo portale www.emokykla.lt sukurtame neformaliojo vaikų švietimo modulyje NVŠ paslaugų teikėjai ras mokymo priemonių, metodikų NVŠ turinio kokybei gerinti. Mokinių socializacijai padės sukurta skaitmeninė mokymo priemonė mokinių saugaus eismo ugdymui. NVŠ sistemos dalyviai (mokytojai) dalyvaus mokymuose, kurie suteiks reikalingų įgūdžių sėkmingai vaikų ir jaunimo socializacijai bei neformaliojo vaikų švietimo organizavimui.
Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos  struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“. 

D.U.K.

Neformaliojo vaikų švietimo programos lankomumo žurnalo pavyzdys

Ministro įsakymas dėl finansavimo projektui skyrimo 

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų išmokėjimo pažyma

Perduodamų finansavimo sumų pažyma

Projekto partnerio deklaracija

Kilus klausimams, kreipkitės į projekto valdymo grupę
 el. paštu projektas@lmnsc.lt
Projekto vadovė – Gitana Viganauskienė, 

tel. 8 5 2767800, mob. tel. 8 614 446 25, el. p. gitana.viganauskiene@lmnsc.lt,
Projekto koordinatorė – Renata Šimonytė, 

tel. 8 5 276 0800, el. p. renata.simonyte@lmnsc.lt

Buhalterija

Darbo užmokesčio klausimais – Erika Karpavičienė, 

tel. 8 5 276 6791, el. p.  erika.karpaviciene@lmnsc.lt

NVŠ lėšų klausimais – Jolanta Bazarienė, 

tel. 8 5 276 6791,  el. p.  jolanta.bazariene@lmnsc.lt