Lt | En
  
     
   
 2019 m. NVŠ lėšų paskirstymas savivaldybėms

TEISĖS AKTAI IR REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos dokumentai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre

Išaiškinimas dėl veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas


REKOMENDACIJOS IR NAUDINGI DOKUMENTAI
Rekomendacijos

Naudingi dokumentai