Lt | En
  
 

Atsakome į dažnai užduodamus klausimus

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663
1 priedas

Kodėl mokinys, laimėjęs pirmąją vietą mūsų rajone, nėra kviečiamas į olimpiados šalies etapą, o laimėjęs antrąją vietą – kviečiamas?
 
Taip gali atsitikti gamtos mokslų olimpiadose. Praėjus rajono ir miesto etapui, mes gauname geriausiai šiame etape pasirodžiusių mokinių darbus. Šiuos darbus atiduodame olimpiados šalies etapo vertinimo komisijai, kuri peržiūri darbus ir atskirais atvejais pakoreguoja jiems suteiktus balus. Ši komisija ir sudaro kviečiamų į šalies etapą mokinių sąrašą atsižvelgdama ne į rajone, mieste gautą balą, o į pakoreguotą galutinį balą.
 
Kodėl kai kurių šalies renginių datos yra kitokios, negu numatytos Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike?
 
Dėl nenumatytų aplinkybių tenka keisti renginio datą. Apie šiuos pakeitimus minėtame Grafike informuojame rajonų, miestų savivaldybių švietimo padalinius, skelbiame mūsų tinklalapyje.
 
Esu mokinį rengusi mokytoja ir lydėjau jį į olimpiadą. Kodėl neteikiate pažymėjimo, kad dalyvavau olimpiadoje? Mokiniai taip pat pageidauja gauti tokius pažymėjimus.
 
Olimpiados dalyvių pažymėjimų nei mokiniams, nei lydintiems mokytojams neteikiame, kadangi tai nenumatyta renginių sąlygose. Patvirtinimu apie dalyvavimą olimpiadoje laikytinas rajono, miesto savivaldybės administracijos (arba jos padalinio) patvirtintas siunčiamų dalyvių sąrašas. 
 
Olimpiados metu klausiau paskaitos ir dalyvavau užduočių aptarime. Kodėl neišduodate kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo?
 
Remiantis Centro direktoriaus 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. R1-284 patvirtinta Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka, kvalifikacijos tobulinimo renginiu pripažįstamas seminaras, kurio trukmė – ne mažiau kaip 6 akademinės valandos. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus galime išduoti tik tokio seminaro dalyviams. Viena paskaita, dalyvavimas užduočių aptarime, ekskursijoje ar kultūrinėje programoje netraktuojami kaip pakankamos trukmės kvalifikacijos tobulinimo renginiai.
 
Norėtume gauti visų olimpiados dalyvių rezultatus. Kodėl jie neskelbiami jūsų tinklalapyje?
 
Mūsų tinklalapyje skelbiamas vertinimo komisijos protokolas, olimpiados užduotys, o prireikus ir kviečiamų dalyvių sąrašai. Norintieji sužinoti savo asmeninius rezultatus gali kreiptis į renginį kuruojantį specialistą. Informacijos apie kitų asmenų pasiekimus neteikiame.
 
Mano mokinys olimpiadoje laimėjo pirmąją vietą. Kodėl jį parengusiai mokytojai neteikiamas Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas?
 
Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštų teikimo tvarka aprašyta konkrečios olimpiados ar konkurso sąlygose. Kam ir už ką teikiami šie raštai, sužinoti galite perskaitę konkretaus renginio sąlygas, skelbiamas mūsų tinklalapyje.

Jūsų organizuojamos olimpiados data sutampa su įskaitomis. Ar yra galimybė mokiniui dalyvauti olimpiadoje ir išlaikyti įskaitą?

Taip, galima. Mokinys, dalyvaujantis olimpiados šalies etape, savo mokyklos direktoriui pateikia prašymą laikyti įskaitą kitu metu.