Lt | En
  
 
STEAM MOKSLŲ KONKURSO „MŪSŲ EKSPERIMENTAS“
NUOSTATAI
 • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinio ugdymo (anglų kalba – Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics; toliau – STEAM) konkurso „Mūsų eksperimentas“ (toliau – Konkursas) Nuostatai reglamentuoja Konkurso organizavimo, darbų pateikimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 • Konkurso tikslas – skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą
 • Konkurso uždaviniai:
  • skatinti mokinių tiriamąją veiklą ir kūrybišką problemų sprendimą bendradarbiaujant grupėse;
  • skleisti gerąją STEAM mokslų ugdymo(si) patirtį šalies mokyklose.
III. ORGANIZATORIAI

 • Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 • Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) kartu su STEAM krypčių mokytojų asociacijomis. 
 • Konkurso partneris – Vytauto Didžiojo universitetas.
 • Informacija apie Konkursą skelbiama interneto tinklalapyje www.lmnsc.lt, teikiama el. paštu ingrida.kuciauskiene@lmnsc.lt, telefonu 8 (5) 267 19 12.
IV. DALYVIAI

 • Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai šiose klasių grupėse: 1–4; 5–8; 9–11. 
 • Konkursui darbą gali teikti ne didesnė kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo (-ų). Iš mokyklos ar klasės gali dalyvauti kelios komandos pristatydamos skirtingus darbus. Mokinys gali būti tik vienos komandos nariu.
 • Komanda dalyvauja konkurse toje klasių grupėje, kuriai priskiriamas vyriausiosios klasės komandos dalyvis. 
V. DARBŲ REIKALAVIMAI 

 • Tiriamieji darbai gali būti bet kurios STEAM mokslų ar jų grupių tematikos. 
 • Konkursui pateikiamas trumpas darbo aprašas ir tyrimą iliustruojanti filmuota medžiaga.
 • Rekomenduojamas darbo aprašo turinys: darbo pavadinimas; autoriai, klasė, mokykla; kokia problema buvo sprendžiama; kokie svarbiausi rezultatai gauti. Darbo aprašas – ne daugiau kaip du A4 formato puslapiai. Esant būtinybei, kita svarbi informacija apie atliktą tyrimą (išplėstinis aprašas, lentelės, brėžiniai, schemos, nuotraukos ir kt.) gali būti pateikta priede. 
 • Visą tyrimo eigą ir gautus rezultatus išsamiai iliustruojanti filmuota medžiaga (trukmė ne ilgesnė kaip 10 min.) pateikiama avi, mp4 ar wmv formatu. 
 • Nesilaikant 12 -14 punktuose nurodytų reikalavimų, paraiška nėra vertinama.
 • Konkursui teikiamų darbų tyrimai turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams. Nevertinami darbai, kuriuose tiriamos toksinės, narkotinės, radioaktyviosios ar sprogiosios medžiagos, atliekami eksperimentai su gyvūnais. Autoriai neturi pažeisti kitų asmenų autoriaus teisių ir turi vadovautis Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio „Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga“ 1 dalimi. 
VI. DARBŲ PATEIKIMAS

 • Darbai Konkursui pateikiami iki 2019 m. gegužės 13 d. 15.00 val.:
  • registracijos anketa užpildoma adresu https://www.lmnsc.lt/musu_eksperimentas/;
  • darbo aprašas pdf formatu pateikiamas registracijos anketoje;
  • nuskenuota pasirašyto tėvų leidimo naudoti mokinio atvaizdą kopija pdf formatu pateikiama registracijos anketoje;
  • filmuota medžiaga įdedama www.youtube.com, prieiga nurodoma registracijos anketoje.
VII. DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 • Konkurso darbus vertina ekspertų komisija, sudaryta LMNŠC direktoriaus įsakymu. 
 • Konkurso darbų vertinimo kriterijai yra:
  • tyrimo idėjos originalumas ir darbo moksliškumas;
  • žinių, metodų ir priemonių pritaikymo kūrybiškumas;
  • tyrimo loginė darna, atlikimo kruopštumas, darbų saugos reikalavimų laikymasis;
  • filmuotos medžiagos aiškumas, informatyvumas ir kokybė.
  • Konkurso prizininkai klasių grupėse apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, partnerio (-ių), organizatorių ir rėmėjų prizais. 

Ingrida Kučiauskienė
Nuostatų pdf versija