Lt | En
  
 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA
Asmens duomenų tvarkymo politika nustato Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus asmens duomenų tvarkymo procese.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras – valstybinė švietimo pagalbos įstaiga, veikianti pagal patvirtintus nuostatus, kurios registruota buveinė yra Žirmūnų g. 1B, Vilnius.  Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 302848387. 

Kontaktinė informacija: 
bendra informacija tel. 85 276578, elektroninio pašto adresas info@lmnsc.lt
klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios politikos – ada@lmnsc.lt, tel. 852773614.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

KOKIU TIKSLU LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras renka ir tvarko asmens duomenis, kad galėtų tinkamai vykdyti nuostatuose numatytas funkcijas.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  • Prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo įforminimas (pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, Buhalterinės apskaitos ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymus ir įgyvendinamuosius teisės aktus);
  • Darbo sutarčių sudarymas, vykdymas ir apskaita (Darbo kodeksas);
  • Įstaigos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamas vykdymas (Darbo kodeksas ir kiti darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai);
  • Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymas (Darbuotojo sutikimas);
  • Renginių organizavimas (konkursai, olimpiados, varžybos, turistiniai žygiai, parodos ir kt.);
  • Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas ir administravimas (ugdomoji veikla);
  • Kvalifikacijos tobulinimo seminarai, mokymai.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu, siekdamas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Dažniausiai teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra sutartis (žodinė ar rašytinė) ir imperatyvūs teisės aktai (Buhalterinės apskaitos įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo centro nuostatuose numatytą veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir kt.). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės komunikacijos, reikiamos informacijos suteikimo tikslu). 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 

Davę sutikimą naudoti savo asmens duomenis, Jūs sutinkate gauti informaciją apie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomas veiklas, susijusias su teikiamomis paslaugomis (olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų, seminarų, konferencijų ir kitų renginių, ugdomosios veiklos organizavimu).

Sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis el. paštu ada@lmnsc.lt 

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪI TEIKIAMI?

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, tvarkydamas asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.
Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:
  • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
  • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.
KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):
gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir / ar kaip jie yra tvarkomi;
prašyti pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi ar netikslūs arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
Jūs taip pat turite teisę:
nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys dėl teisėto intereso, kurio siekia Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.
Jeigu Jūs manote, kad Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nesilaiko ar netinkamai vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

SLAPUKAI

Slapukai (seanso, ilgalaikiai, pirmosios šalies) Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro internetiniame puslapyje www.lmnsc.lt nenaudojami.

Apie pastebėtus pažeidimus būtina nedelsiant informuoti LMNŠC administraciją tel. (8 5) 2766578, el. p. info@lmnsc.lt 
Asmens duomenų apsaugos pareigūnas Janas Karolis,
tel. 85 2 77 36 14, ada@lmnsc.lt